Jegyek

Szeretné látni a világ legjobb, fiatal szinkronúszóit a Duna Arénában? Csak pár kattintás!

 

Fontos információ, hogy a jegyvásárlás elindulásakor NEM MINDEN majdan elérhető jegy kerül értékesítésre, a szektorokat folyamatosan nyitják majd meg a szervezők.

Jó szórakozást kívánunk a  FINA Junior Műúszó Világbajnoksághoz!

A jegyvásárlási felülethez kattintson ide.

 

Nézők

 

Sporthelyszín

  • Javasoljuk, hogy a sporthelyszínre a programban feltüntetett időponthoz képest legalább 60 perccel, azaz egy órával előbb érkezzenek. 
  • A létesítményekben a kényelmes öltözet és lábbeli viselete az ajánlott.
  • Az esemény különféle versenyszámait az 5 évesnél fiatalabb gyermekek ingyenesen látogathatják, ám ebben az esetben valamely szülő/kísérő ölében kell helyet foglalniuk.
  • A helyszínen információs pultok és megkülönböztetett pólóban lévő önkéntesek segítik majd a tájékozódást, forduljanak Kollegáinkhoz bizalommal.
  • Műanyag palackban található folyadék, alkohol, kémiai anyagok, éles szerszámok vagy fegyverek behozatala a helyszínekre szigorúan tilos. 

Pályarendszabályok 

A jegy vagy bérlet megvásárlásával, avagy a belépésre jelentkezéssel a szabadtéri rendezvény résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait.

A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

•    érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik;
•    nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
•    betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;
•    nem tart magánál ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, A3 papírméretnél nagyobb táskát csomagot, vagy olyan tárgyat, amely a szabadtéri rendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a szabadtéri rendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
•    mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot;
•    promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével;
•    tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják.
•    nem áll a Stv. 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt;
•    vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;

A beléptetés alkalmával a rendezők ruházat- és csomagátvizsgálást végezhetnek átvizsgáló eszközökkel:

 
•    személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a résztvevő versenyzők hivatalos országzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni.

Kizárólag
•    a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sport  területére;
•    a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;
csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el.
•    csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat;
•    köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező és a rendezők utasításait;
•    a sportrendezvény helyszínét – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el;

A résztvevő a szabadtéri rendezvényen:


•    nem folytathat olyan tevékenységet, amely a szabadtéri rendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a szabadtéri rendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;
•    tárgyakat a vízbe, a nézők elől elárt területre és személyekre nem dobhat;
•    a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;
•    nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;
•    lézer-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;
•    a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;
•    a menekülő útvonalon (pl. lelátó lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja;
•    rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;
•    transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;
•    mások kilátását nem zavarhatja;
•    a rendezvényterület kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;
•    a székekre nem állhat fel;
•    nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.

A rendezvény  területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
Aki fentiekben felsoroltakat nem tartja be a területről kikisérhető, belépése megtagadható.
Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a szabadtéri rendezvény történő részvételből kizárja. 
Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.
Aki a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja.

A szervező köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg;

Aki a pályarendszabályban foglaltakat megsérti, a rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít.

Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sport rendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, a rendezény területéről kikísérhető, belépése megtagadható 
A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. 
A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt megőrzésre nem kerülhet átvételre. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

A szervező – rendező alkalmazása estén a rendező – jogosult a sportrendezvény ideje alatt a a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.  - jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni. A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken - magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja. 
A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.
A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni
A szervező a résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül.
A sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik